Left Right

บริษัท ทีทีเอ็ม อินดัสเตรียล จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยคนไทยเป็นผู้ถือหุ้น 100% บริษัทผลิต

ดินสอไม้และดินสอกระดาษแบบต่างๆตามความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัทได้สร้าง

แบรนด์เป็นของตัวเองภายใต้ชื่อ CORONET (ตราโคโรเน็ท)

ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิต 80,000 กุรุสต่อเดือน และเรามีโรงงานผลิตไม้เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตดินสอ

เองผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.650-2529 ไส้ HB ไส้เกรดและไส้สี

ได้รับมอก.1147-2549 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001 และบริษัทกำลังดำเนินการจัดทำระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม ISO14001

การผลิตดินสอจะนำไม้แผ่นบางหนาประมาณ 5 ม.ม.นำไปเข้าเครื่องเซาะร่องเพื่อบรรจุไส้ดินสอ จากนั้นนำ

อีกชิ้นหนึ่งประกบกันด้วยกาว และเข้าเครื่องตัดเป็นแท่ง จากนั้นพ่นสี ติดตราติดยางลบ ฯลฯ ตามความต้องการ

ของลูกค้า

พนักงาน QC จะมีการสุ่มตรวจคุณภาพของดินสอทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตได้ตามมาตรฐาน

ที่กำหนดไว้

 

การบรรจุสินค้า พนักงานจะมีการคัดเลือกดินสอที่มีตำหนิออก และบรรจุสินค้าดีลงกล่องบรรจุภัณฑ์

บริษัทจะมีการตรวจเช็คคุณภาพบรรจุภัณฑ์ของสินค้า โดยมีการ Drop Test ตามความสูงที่ลูกค้าต้องการ

การขึ้นตู้สินค้าจะมีการตรวจสอบสินค้าก่อนการขึ้นตู้ว่าไม่มีรอยตำหนิหรือรอยฉีกขาดของกล่องสินค้า และ

จัดเรียงสินค้าตามความเหมาะสมของสินค้า