aboutusth

frontttm

สถานที่ตั้ง : ประเทศไทย
ปีที่ก่อตั้ง : 2533
ที่อยู่ : 100 ม.2 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : +66 3845-4401-3
เว็บไซต์ : www.ttmindustrial.co.th
จำนวนพนักงาน : 280 คน
ยอมขายต่อปี (USD) : 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ผู้ถือหุ้นคนไทย : 100%
ข้อมูลเพิ่มเติม ส่งออก 80%, ในประเทศ 20%